COVID-19 Resources ធនធានកូវីដ១៩

Welcome to Covid-19 Resources Page of CMAA:
Understanding the significance of access to correct and reliable information during this uncertain time in different languages to meet the need of Lowell’s diverse community, CMAA has dedicated to provide needed translation of important documents from the state, the city, and various institutions into Khmer language. This page serves as platform where the translation is updated regularly and made available for download and share, but also provide quick access to other important websites.

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័រធនធានកូវីដ១៩របស់សមាគមខ្មែរ៖
ដោយដឹងពីសារៈសំខាន់នៃការទទួលបានពត៌មានដែលត្រឹមត្រូវ និងពិតប្រាកដ ជាភាសាផ្សេងៗ ក្នុងគ្រាមិនប្រក្រតីនេះ ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការនៃសហគមន៍ចម្រុះនៅក្នុងទីក្រុងឡូវែល សមាគមខ្មែរបានសម្រេចធ្វើការបកប្រែឯកសារសំខាន់ៗ ពីថ្នាក់រដ្ឋ ថ្នាក់ក្រុង និងស្ថាប័ននានា ជាភាសាខ្មែរ។ គេហទំព័រនេះគឺជាទីតាំងដែលឯកសារបកប្រែទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាប្រចាំ ហើយដាក់ឲ្យទាញយក និងចែករំលែកបន្ត។ គេហទំព័រនេះក៏មានផ្តល់ជូនពត៌មាននៃគេហទំព័រសំខាន់ៗផ្សេងៗទៀតផងដែរ។


Free Covid-19 Testing Sites Available for Lowell Residents:
ទីតាំងធ្វើតេស្តរហ័សរកកូវីដ19 ដោយឥតគិតថ្លៃជាច្រើនកន្លែងមានសម្រាប់ប្រជាជនទីក្រុងឡូវែល៖


Latest updates from Massachusetts Governor and the City of Lowell:
ពត៌មានថ្មីបំផុតពីអភិបាលរដ្ឋម៉ាសាឈូសេត និងថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងឡូវែល៖


Latest report on coronavirus cases in the City of Lowell, Massachusetts and the United States – Wednesday, July 1, 2020
សេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយលើករណីវីរុសកូវីដ១៩ ពីទីក្រុងឡូវែល រដ្ឋម៉ាសាឈូសេត និងសហរដ្ឋអាមេរិក – ថ្ងៃពុទ្រ ទី1 ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០


All other documents are listed chronologically:
ឯកសារទាំងអស់ត្រូវរៀបរាងតាមកាលបរិច្ឆេត៖

Thursday, April 30, 2020 | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០
Covid-19 testing site began at Lowell Community Health Center | ទីតាំងធ្វើតេស្តកូវីដ19 ចាប់ដំណើរការនៅ Lowell Community Health Center

Friday, April 17, 2020 | ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០
Field Hospital at UMass Lowell and Emergency Shelter at Stoklosa Middle School | មន្ទីរពេទ្យបណ្តោះអាសន្ននៅមហាវិទ្យាល័យ UMass Lowell និងទីស្នាក់នៅគ្រាអាសន្ននៅមធ្យមសិក្សា Stoklosa


Saturday, June 27, 2020 | ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០
COVID-19 Rapid Testing Site in Lowell ended | ទីតាំងធ្វើតេស្តរហ័សរកវីរុសកូវីដ១៩នៅក្នុងទីក្រុងឡូវែលត្រូវបញ្ចប់


Tuesday, March 31, 2020 | ថ្ងៃអង្គារ៍ ទី៣១ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២០
Summary of COVID-19 Stimulus Package | សេចក្តីសង្ខេបនៃកញ្ចប់ជំនួយកូវីដ១៩


Monday, March 23, 2020 | ថ្ងៃច័ន្ទ​ ទី២៣ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២០
Governor Baker Order Press Release | សេចក្តីប្រកាសអំពីបទបញ្ជានៃអភិបាលរដ្ឋ Baker


Tuesday, March 17, 2020 | ថ្ងៃអង្គារ ទី១៧ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២០
Unemployment Benefit | អត្ថប្រយោជន៍ក្នុងពេលបាត់បង់ការងារ


Tuesday, March 17, 2020 | ថ្ងៃអង្គារ ទី១៧ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២០
Lowell Business and COVID-19 | អាជីវកម្មនៅទីក្រុងឡូវែល និងវីរុសកូវីដ១៩


Others | ផ្សេងៗ

COVID-19 Test Scam | ពត៌មានក្លែងបន្លំពីការធ្វើតេសរកវីរុសកូវីដ១៩

USCIS Update | ពត៌មានពីសេវាកម្មសញ្ជាតិ និងអន្តោប្រវេសន៍នៃសហរដ្ឋអាមេរិក

Unemployment Information for Asian American Community | ពត៌មានទាក់ទងនឹងការបាត់បង់ការងារសម្រាប់សហគមន៍អាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ី


Important Websites | គេហទំព័រសំខាន់ៗ

For Covid-19 updates from the state | សម្រាប់ពត៌មានទាន់ហេតុការណ៍អំពីវីរុសកូវីដ១៩ ពីថ្នាក់រដ្ឋ

Click here to go to the official site | សូមចុចទីនេះដើម្បីទៅកាន់គេហទំព័រផ្លូវការរបស់រដ្ឋ

Get the latest info about the Coronavirus in Massachusetts sent right to your phone, text “COVIDMA” to 888-777
ប្រសិនបើអ្នកចង់ទទួលបានពត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងការវិវឌ្ឈន៍ជុំវិញបញ្ហាវីរុសកូវីដ19 នៅក្នុងរដ្ឋម៉ាសាឈូសេត សូមផ្ញើពាក្យ “COVIDMA” ទៅកាន់លេខ 888-777


For Covid-19 updates from the city | សម្រាប់ពត៌មានទាន់ហេតុការណ៍អំពីវីរុសកូវីដ១៩ ពីថ្នាក់ក្រុង


CMAA Hotline | លេខទូរស័ព្ទហតឡាញសមាគមខ្មែរ


If you need assistance with English-Khmer translation, and the document is related to COVID-19 and important, please contact us at info@cmaalowell.org.